Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng

  Câu hỏi: Công dân Nguyễn Việt Ái, địa chỉ Email (doilangthang@gmail.com) hỏi:

  “1. Trong khi làm hồ sơ hoàn thành giai đoạn xây dựng một hạng mục tôi có thấy có biên bản đề tên là "biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn hạng mục xây dựng" vậy "biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn hạng mục xây dựng" trên có phải là biên bản "Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng" theo phụ lục 5A ban hành kèm theo nghị định số 209/2004/NĐ-CP không?

  2. Hiện tại trong mục thành phần tham gia nghiệm thu "biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn" chúng tôi có 4 thành phần ký gồm có "Chủ đầu tư", "Giám sát thi công xây dựng", "Ban điều hành" và "Đơn vị thi công". Vậy các thành phần như trên có đúng với quy định hiện nay không

  Trả li:

  1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/0024 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng kịp thời sau khi có phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng. Kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 5a, 5b và 5c của Nghị định này.

  Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 2 Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng thì mẫu biên bản nghiệm thu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng nêu tại các Phụ lục số 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6, 7 ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP đều được hủy bỏ. Sau khi Nghị định 49/2008/NĐ-CP có hiệu lực, chủ đầu tư có thể tự soạn thảo các mẫu biên bản nghiệm thu mới hoặc sử dụng các mẫu biên bản nghiệm thu được quy định trong các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hoặc trong các văn bản quy phạm pháp luật khác nhưng phải bảo đảm các nội dung được quy định tại các khoản 2, 3, 5, 6, 7 Điều 1 Nghị định 49/2008/NĐ-CP.

  Như vậy, theo các quy định nêu trên thì khi nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành thì chủ đầu tư phải lập Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng để cho phép nhà thầu thi công xây dựng được chuyển giai đoạn xây dựng.

  2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã được quy định tại khoản 3 Điều 25 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

  Các thành phần tham gia nghiệm thu công việc, bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình và công trình hoàn thành đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại trang web của Bộ Xây dựng ngày 14/11/2007 với địa chỉ: http://www.moc.gov.vn/Vietnam/moc_answers/10539200711141601080.

  Do không biết hình thức hợp đồng xây dựng và mô hình quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng nên không thể trả lời cụ thể về các thành phần trực tiếp nghiệm thu giai đoạn mà bạn hỏi. Nhưng có điều chắc chắn là đã có nhà thầu giám sát thi công xây dựng thì không cần có chủ đầu tư cùng tham gia nghiệm thu. Bạn hãy cho biết tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của Ban điều hành để nhận được câu trả lời chính xác. Nhưng nếu là Ban điều hành của nhiều nhà thầu thì bạn cần hiểu rằng, Ban này không phải là một pháp nhân đầy đủ theo quy định của Bộ Luật Dân sự. 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group