Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Về việc điều chỉnh giá gói thầu theo Thông tư 09/2008/TT-BXD

  Câu hỏi: Bạn Dũng Trần Chí Tại hòm thư tcdung_sokhdt_blu@yahoo.com.vn hỏi :

  “1. Theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 14/4/2008 của Bộ Xây dựng, về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, trong đó có quy định: Mục 5. Điều chỉnh giá gói thầu sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung “Chủ đầu tư điều chỉnh giá gói thầu bằng cách cộng giá trúng thầu đã được phê duyệt với dự toán chi phí xây dựng bổ sung được xác định tại mục 3 nêu trên. Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh không vượt giá gói thầu đã được phê duyệt thì chủ đầu tư quyết định phê duyệt. Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh vượt giá gói thầu đã được phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư quyết định phê duyệt và gửi kết quả để báo cáo người quyết định đầu tư. Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại mục 6 của Thông tư này”. Vậy việc điều chỉnh giá gói thầu này có ý nghĩa như thế nào, trong khi hợp đồng đã được ký kết để thực hiện gói thầu này? (giá gói thầu chỉ là cơ sở để lực chọn nhà thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu và việc điều chỉnh giá gói thầu chỉ thực hiện khi chưa ký hợp đồng).

   

  2. Một dự án được duyệt trước đây trong kế hoạch đấu thầu gồm 03 gói thầu, nay gói thầu số 01 đã thực hiện được phần hồ sơ thiết kế - dự toán (thẩm định xong), nhưng giá trị dự toán vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Vậy muốn thực hiện trước gói thầu số 01 này trong lúc chưa trình điều chỉnh tổng mức đầu tư có được hay không (vì theo khoản 2 - điều 70 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 không quy định điều chỉnh tổng mức đầu tư vào thời gian nào)? Và nếu trình phê duyệt đấu thầu gói thầu này cùng lúc chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư có được hay không?

  - Trường hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì chủ đầu tư quyết định giá trị tổng mức đầu tư điều chỉnh hay người có thẩm quyền quyết định (vì theo quy định là chỉ báo cáo người có thẩm quyền trước khi thực hiện)? Và cơ quan thẩm định tổng mức đầu tư là cơ quan nào.

  3. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án chịu trách nhiệm như thế nào trong việc thẩm định dự án, vì theo thực tế điạ phương thì đơn vị đầu mối phải chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung trong dự án (trừ thiết kế cơ sở)? Nếu đơn vị đầu mối chỉ có trách nhiệm gửi lấy ý kiến và trình người có thẩm quyền phê duyệt dự án thì nếu cơ quan được lấy ý kiến ngoài việc chịu trách nhiệm nội dung mình góp ý, trường hợp chỉ nói chung chung và nói không đúng trách nhiệm cuả mình thì phải xử lý như thế nào và văn bản nào cho phép thực hiện việc này.

  4. Về hình thức quản lý dự án do người quyết định đầu tư quyết định trong quá trình phê duyệt dự án. Nếu hình thức quản lý dự án là chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì cần phải dựa vào đâu mà xem xét, quyết định (tiêu chí về con người, cũng như năng lực của chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể đạt bao nhiêu là đáp ứng đủ năng lực), vì trong Nghị định 16/2005/NĐ-CP chỉ quy định năng lực của tổ chức đơn vị tư vấn quản lý dự án.

  5. Theo quy định về thẩm định thiết kế và dự toán, thì chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thẩm định mà vẫn ra báo cáo thẩm định (không đi thuê đơn vị thẩm tra để thực hiện) thì phải xử lý như thế nào vì nó ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như hiệu quả của dự án”.

  Trả lời:


  1. Theo mục 5 của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì việc điều chỉnh giá gói thầu (gói thầu này chưa ký hợp đồng) là công việc của chủ đầu tư thực hiện trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

  2. Khi lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung mà một trong 03 gói thầu như thư bạn hỏi đã làm vượt tổng mức đầu tư phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định; Quyết định của người quyết định đầu tư là căn cứ để chủ đầu tư thực hiện các công việc tiếp theo về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Việc thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thực hiện theo mục 2 điều 6 của Nghị định 99/2007/NĐ-CP;

  3. Đơn vị đầu mối và các đơn vị thẩm định dự án có liên quan chịu trách nhiệm trước người quyết định đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao (Điều 39 Luật Xây dựng);

  4. Về năng lực quản lý dự án, thẩm định thiết kế, dự toán… của chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định để đảm bảo hiệu quả của dự án. Vì vậy, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước người quyết định đầu tư và trước pháp luật về nhiệm vụ của mình đã được giao.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group