Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Biên bản nghiệm thu nội bộ

  Câu hỏi: Công dân Thế Hùng, địa chỉ Email (huycaub39@gmail.com) hỏi:

  “Chúng tôi đang thi công một dự án thuộc lĩnh vực giao thông. Chúng tôi ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và không có tổng thầu. Trong quá trình làm hồ sơ hoàn công thì theo Nghị định 209 thì chúng tôi có phải làm biên bản nghiệm thu nội bộ hay không và nếu có thì thành phần nghiệm thu gồm những bên nào?”.

  Trả lời:

  1. Biên bản nghiệm thu nội bộ là một trong căn cứ để nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình và công trình hoàn thành được quy định tại các Điều 24, Điều 25 và Điều 26  của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 19 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập biên bản này trước khi lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu.

  2. Theo hướng dẫn tại khoản 3.6 mục II của Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2007 của Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân  trong hoạt động xây dựng” Nhà thầu thi công xây dựng phải tổ chức nghiệm thu nội bộ các công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, các hạng mục công trình và công trình trước khi nhà thầu thi công xây dựng phát hành phiếu yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu với các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu như sau:

  - Đội trưởng: là người quản lý người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp.

  - Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp: là kỹ sư hướng dẫn công nhân thi công, trực tiếp kiểm tra và tự nghiệm thu trước khi mời các thành phần được quy định tại khoản 3.6 mục II của Thông tư 12/2005/TT-BXD thực hiện nghiệm thu nội bộ;

  - Tổ trưởng tổ công nhân trực tiếp thi công;

  - Đại diện nhà thầu thi công công việc, giai đoạn thi công xây dựng tiếp nhận để tiếp tục thi công (nếu có)

  - Đại diện Tổ quản lý chất lượng (QA/QC) giúp Chỉ huy trưởng công trường: kiểm tra các công tác thi công do Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp thực hiện;

  - Đại diện của Phòng kỹ thuật của nhà thầu thi công xây dựng: kỹ sư phòng kỹ thuật của Công ty.

  Trong hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng không có bộ phận phụ trách kỹ thuật giám sát các công trình xây dựng mà chỉ có bộ phận quản lý chất lượng (QA/QC).

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group