Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng

  Câu hỏi: Công dân Lê Văn Nam hỏi một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng.

  Trả lời:

  1. Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là một trong những vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm nhằm ghi nhận công lao đóng góp và thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong những năm qua, căn cứ vào điều kiện kinh tế của đất nước, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định chính sách ưu đãi người có công với cách mạng phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Trong đó, chính sách hỗ trợ về nhà ở (tại các Quyết định 118/TTg ngày 27/2/1996, Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000, Quyết định 117/2007/QĐ-TTg...) được quy định thực hiện dựa trên nguyên tắc hỗ trợ trực tiếp cho người có công với cách mạng.

  2. Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc hỗ trợ cho thấy, thực tế còn nảy sinh một số vấn đề bất cập liên quan như đối tượng hưởng chính sách, mức ưu đãi, chế độ ưu đãi..., do đó, Nhà nước tiếp tục từng bước nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đã ban hành nhằm kịp thời điều chỉnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người có công cho phù hợp.

  Cụ thể là đối với việc hỗ trợ cải thiện nhà ở, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 118/TTg và Quyết định 20/2000/QĐ-TTg, theo đó, tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg đã kịp thời bổ sung thêm một số đối tượng được hưởng mức hỗ trợ về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cũng như mức hỗ trợ bằng tiền cho đối tượng là cán bộ Tiền khởi nghĩa.

  Đối với việc hỗ trợ thân nhân của người có công với cách mạng, ngày 21/6/2007, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã quy định việc hỗ trợ một lần cho thân nhân của các đối tượng là cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa đã mất mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước.

  Chính sách hỗ trợ nhà ở tại Quyết định 117/2007/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ một lần tại Pháp lệnh 35/2007/PL-UBTVQH11 là hai chính sách khác nhau và cho các đối tượng khác nhau, chứ không phải cùng một đối tượng mà được hưởng chính sách 2 lần. Hiện nay, Chính phủ đang xem xét để ban hành trong thời gian tới Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11, trong đó có quy định hỗ trợ chung một lần cho thân nhân của cán bộ Tiền khởi nghĩa đã mất mà chưa được hưởng các chế độ ưu đãi.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group