Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Nhiệm vụ, phương án và dự toán khảo sát xây dựng

  Câu hỏi: Công dân Lê Xuân Thiên, địa chỉ Email (thienhud@gmail.com) hỏi:

  “Xin Bộ Xây dựng cho biết, nhiệm vụ, phương án và dự toán khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình thiết kế 2 bước có phải tách riêng ra không? Được quy định trong tài liệu nào?”.

  Trả lời:

  Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng không có quy định về việc Nhiệm vụ, Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (trong đó bao gồm cả Dự toán chi phí cho công tác khảo sát) phục vụ lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình thiết kế 2 bước phải được lập chung hay tách riêng ra.

  Theo Quy định tại Điều 6, Điều 7, Chương III, Nghị định số 209/2004/ND-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với từng loại công việc khảo sát và từng bước thiết kế; Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (trong đó bao gồm cả Dự toán chi phí cho công tác khảo sát) phải phù hợp với Nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt.

  Theo hướng dẫn tại Mục 13, Phần I, Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình, “Công tác khảo sát phải có nội dung phù hợp với bước thiết kế... Trường hợp điều kiện địa chất công trình tại khu vực khảo sát và công trình có yêu cầu kỹ thuật không phức tạp, công tác khảo sát có thể thực hiện một lần để phục vụ cho nhiều bước thiết kế nhưng nhưng nội dung khảo sát phải được thể hiện trong phương án kỹ thuật khảo sát được chủ đầu tư phê duyệt”.

  Trả lời cụ thể câu hỏi của bạn: Đối với công trình yêu cầu phải thiết kế 2 bước, nếu việc khảo sát xây dựng được thực hiện làm 2 giai đoạn tương ứng với từng bước thiết kế (bước thiết kế giai đoạn lập dự án đầu tư và bước thiết kế thiết kế bản vẽ thi công) thì Nhiệm vụ, Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (trong đó bao gồm cả Dự toán chi phí cho công tác khảo sát) phải được lập riêng cho từng bước thiết kế; nếu việc khảo sát xây dựng được thực hiện một lần để cung cấp đủ thông tin phục vụ luôn cả bước thiết kế bản vẽ thi công thì Nhiệm vụ, Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (trong đó bao gồm cả Dự toán chi phí cho công tác khảo sát) sẽ được lập một lần.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group