Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng và hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình (hoàn công)

  Câu hỏi: Công dân, địa chỉ Email (giangchauhoa@gmail.com) hỏi:

  ”Cơ quan chúng tôi vừa chuyển thành Công ty TNHH một thành viên, Hồ sơ các công trình trước đây đã lưu giữ, tuy nhiên, một số hồ sơ nghiệm thu sau khi có Luật Xây dựng, có nhiều tài liệu mà so với trước đây không đầy đủ. Đề nghị quý Cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng chỉ dẫn giúp tôi một số nội dung:

  - Hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng gồm những tài liệu gì? Lưu trữ bao nhiêu lâu và cơ quan nào lưu trữ?

  - Hồ sơ nghiệm thu hoàn công có thuộc các tài liệu lưu trữ nói trên? Khi nghiệm thu (Các biên bản đã bị bãi bỏ theo Nghị định số 49/2008/NĐ-CP) thì có thể sử dụng tiêu chuẩn TCVN-371 theo QĐ 41/2008/QĐ-BXD để ngiệm thu được không?”.

  Trả lời:

  1. Tài liệu quản lý chất lượng công trình xây dựng được quy định tại Phụ lục số 3 của Thông tư số 12 /2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng về "Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân  trong hoạt động xây dựng".

  2. Thời gian lưu trữ và cơ quan lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng được quy định tại Thông tư số 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng "Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng".

  3. Hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công chỉ là những tài liệu thuộc danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình xây dựng (thường gọi là hồ sơ hoàn công). Nội dung và số lượng hồ sơ hoàn công đã được đăng trên trang Website của Bộ Xây dựng tại http://www.moc.gov.vn/Vietnam/moc_answers/14675200807041640290/http://www.moc.gov.vn/Vietnam/moc_answers/14678200807041700310/.

  4. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng thì “Sau khi Nghị định này có hiệu lực, chủ đầu tư có thể tự soạn thảo các mẫu biên bản nghiệm thu mới hoặc sử dụng các mẫu biên bản nghiệm thu được quy định trong các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hoặc trong các văn bản quy phạm pháp luật khác nhưng phải bảo đảm các nội dung được quy định tại các khoản 2, 3, 5, 6, 7 Điều 1 Nghị định này“, bởi vậy Chủ đầu tư cần cân nhắc việc sử dụng hoặc soạn mới các mẫu biên bản theo các mẫu nêu tại TCXDVN 371 : 2006 "Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng".

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group