Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

XU_LY_NUOC_MAT

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 41/TTr-SXD ngày 30 tháng 5 năm 2012,

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH PHÚ YÊN
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số: 819/QĐ-UBND

  Phú Yên, ngày 14 tháng 6 năm 2012

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở

  Xây dựng tại Tờ trình số 41/TTr-SXD ngày 30 tháng 5 năm 2012,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  CHỦ TỊCH
  Phạm Đình Cự

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG PHÚ YÊN

  STT

  Mã số hồ sơ

  Tên thủ tục hành chính

  I

  Lĩnh vực Xây dựng

  1

  T-PYE-023298-TT

  Thủ tục Thỏa thuận xây dựng Pa nô quảng cáo

  II

  Lĩnh vực Quy hoạch

  1

  T-PYE-014869-TT

  Thủ tục Giới thiệu địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng công trình

  2

  T-PYE-014985-TT

  Thủ tục Thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình

  3

  T-PYE-015650-TT

  Thủ tục Thỏa thuận thông số quy hoạch xây dựng (Đối với công trình đã được thỏa thuận về địa điểm xây dựng)

  4

  T-PYE-022300-TT

  Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

  5

  T-PYE-022379-TT

  Thủ tục Thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

  III

  Lĩnh vực Nhà ở và công sở

  1

  T-PYE-027648-TT

  Thủ tục Cấp, đổi biển số nhà

   

Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group