Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG - PHẦN 13

  (Xây nhà trọn gói – sửa nhà trọn gói) Bài viết này trình bày những điều cơ bản về các kiến thức phục vụ cho việc giám sát, thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng.

       Ch­¬ng IX

   

                      C«ng t¸c thi c«ng vµ nghiÖm thu

                              trang thiÕt bÞ chèng ch¸y

                                                 

  Phßng chèng ch¸y lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi c«ng tr×nh. Nh÷ng vô ch¸y lín trong thêi gian qua béc lé nhiÒu ®iÒu bÊt cËp trong hÖ thèng phßng vµ chèng ch¸y cho c«ng tr×nh.

  Phßng chèng ch¸y ph¶i thùc hiÖn tõ kh©u quy ho¹ch, thiÕt kÕ, thi c«ng vµ ph¶i th­êng xuyªn luyÖn tËp c¸c ph­¬ng ¸n sö lý khi cã ch¸y.

  B¶n thiÕt kÕ muèn ®­îc ®­a ra thi c«ng ph¶i ®­îc ®¬n vÞ Phßng chèng ch¸y cña ®Þa ph­¬ng tho¶ thuËn lµ ®· thiÕt kÕ b¶o ®¶m c¸c tiªu chuÈn vÒ phßng chèng ch¸y.

   

  1.     C¸c yªu cÇu chung vÒ phßng chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh :

   

  1.1    V¨n b¶n ph¸p quy vÒ phßng, chèng ch¸y :

   

  Khi thiÕt kÕ, x©y dùng vµ c¶i t¹o nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh vÒ phßng chèng ch¸y :

   

  - TCXD 218 : 1998    HÖ thèng ph¸t hiÖn ch¸y vµ b¸o ®éng ch¸y – Quy ®Þnh chung

  - TCVN  3254 : 1989    An toµn ch¸y – Yªu cÇu chung

  -  TCVN  4878: 1989   Ph©n lo¹i ch¸y

  - TCVN  4879 : 1989   Phßng ch¸y – DÊu hiÖu an tyßan

  - TCVN  2622: 1995   Phßng ch¸y chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh – Yªu cÇu thiÕt kÕ

  - TCVN 6161 : 1996    Phßng ch¸y ch÷a ch¸y – Chî vµ trung t©m th­¬ng m¹i – Yªu cÇu thiÕt kÕ

  - TCVN  6160 : 1996   Phßng ch¸y ch÷a ch¸y nhµ cao tÇng – Yªu cÇu thiÕt kÕ

  - TCVN  5040 : 1990    ThiÕt bÞ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y – KÝ hiÖu h×nh vÏ trªn s¬ ®å phßng ch¸y – Yªu cÇu kÜ thuËt

  - TCVN 5760 : 1993   HÖ thèng ch÷a ch¸y – Yªu cÇu chung vÒ thiÕt kÕ, l¾p ®Æt vµ sö dông

  - TCVN  5738 : 1993    HÖ thèng b¸o ch¸y – Yªu cÇu kÜ thuËt    

   

  vµ nh÷ng tiªu chuÈn liªn quan kh¸c nh­:

   

  TCVN  4513 : 1988  : CÊp n­íc bªn trong nhµ

   

  Tuy hÖ thèng tiªu chuÈn vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y ®· ban hµnh kh«ng Ýt nh­ng viÖc tu©n thñ cßn hÕt søc h¹n chÕ nªn qua nh÷ng vô ch¸y gÇn ®©y viÖc sö lý khi cã sù cè tá ra rÊt lóng tóng. Ngoµi ra cÇn phæ biÕn vµ x©y dùng ý thøc tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ phßng chèng ch¸y nghiªm tóc míi tr¸nh ®­îc thiÖt h¹i khi x¶y ra sù cè ch¸y. 

   

  1.2     C¸c yªu cÇu chung vÒ an toµn ch¸y:

   

  Trong mét c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o hai hÖ thèng : hÖ thèng phßng ch¸y vµ hÖ thèng chèng ch¸y. B¶n thiÕt kÕ tr­íc khi ®em ra thi c«ng cÇn qua c¬ quan phßng chèng ch¸y ®­îc ph©n cÊp thÈm ®Þnh vµ tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n.

   

  Nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i do ch¸y t¸c ®éng ®Õn ng­êi bao gåm:

   

  Löa vµ tia löa

  NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ vµ ®å vËt n©ng cao do ch¸y

  C¸c yÕu tè ®éc h¹i do ch¸y sinh ra

  Khãi

  Nång ®é Oxy gi¶m thÊp

  Nhµ vµ chi tiÕt kÕt cÊu bÞ xËp, ®æ

   

  §èi víi hÖ thèng phßng ch¸y chó ý:

   

  Ng¨n ngõa c¸c nguy c¬ g©y ch¸y : ng¨n ngõa sù h×nh thµnh m«i tr­êng ch¸y, c¸c sù h×nh thµnh c¸c nguån g©y ch¸y, khèng chÕ nhiÖt ®é , ¸p suÊt d­íi møc nguy hiÓm, cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y.

  M«i tr­êng nguy hiÓm cã thÓ g©y ch¸y : M«i tr­êng cã nång ®é chÊy dÔ ch¸y ë c¸c thÓ lo¹i nh­ bôi, n­íc, khÝ.

  Cã qui ®Þnh vÒ vËn hµnh, sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt liÖu cã kh¶ n¨ng g©y mÊt an toµn do ch¸y. CÇn tu©n thñ c¸c qui t¾c h¹n chÕ nguån g©y ch¸y nh­ sÐt, phãng ®iÖn, tia löa trùc tiÕp hay tia löa h×nh thµnh qua qu¸ tr×nh khai th¸c, sö dông nhµ vµ c«ng tr×nh.

  Bé X©y Dùng cã khuyÕn c¸o ®èi víi nhµ c«ng céng, kh«ng ®­îc thiÕt kÕ mét thang ®Ó di chuyÓn theo chiÒu th¼ng ®øng . Tèi thiÓu sè thang lµ hai ®Ò phßng khi cã ch¸y sÏ t¨ng kh¶ n¨ng tho¸t ng­êi tõ c¸c tÇng cao xuèng d­íi ®Êt.

   

  §èi víi hÖ thèng chèng ch¸y chó ý:

   

  Sö dông vËt liÖu kh«ng ch¸y vµ khã ch¸y cho kÕt cÊu c«ng tr×nh ë nh÷ng n¬i cã nguy c¬ ch¸y.

  Tæ chøc lèi tho¸t n¹n hîp lý vµ cã chØ dÉn tho¸t n¹n khi cã sù cè ch¸y.

  Cã bè trÝ c¸c ph­¬ng tiÖn ch÷a ch¸y phï hîp g¾n trªn kÕt cÊu nhµ vµ di chuyÓn ®­îc trong nhµ vµ khu vùc cÇn b¶o vÖ .

  Cã hÖ thèng ph¸t hiÖn ch¸y vµ b¸o ch¸y.

  H¹n chÕ chÊt g©y ch¸y.

  Cã gi¶i ph¸p c¸ch ly c¸c m«i tr­êng nguy hiÓm ch¸y.

  Cã ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ an toµn khi cã ch¸y vµ hÖ thèng ch÷a ch¸y ph¶i th­êng xuyªn cã hiÖu lùc, ®­îc thùc tËp vµ th­êng trùc khi l©m n¹n.

  Cã quy ®Þnh vÒ an toµn ch¸y vµ niªm yÕt, h­íng dÉn t¹i khu vùc thÝch hîp c¸c chØ dÉn vÒ an toµn ch¸y. Ph¶i niªm yÕt, s¬n hoÆc ®Ó biÓn b¸o c¸c dÊu hiÖu vÒ an toµn ch¸y t¹i n¬i c«ng céng, däc lèi ®i ®Ó mäi ng­êi dÔ nhËn biÕt vµ dÊu hiÖu nµy ph¶i lµ nh÷ng chØ dÉn thiÕt thùc t¹i mäi n¬i cÇn thiÕt.

   

  1.3     Sù ®¸p øng c¸c yªu cÇu phßng chèng ch¸y trong b¶n thiÕt kÕ vµ x©y dùng:

   

  Ng«i nhµ ph¶i cã gi¶i ph¸p phßng chèng ch¸y theo 5 bËc chÞu löa quy ®Þnh.

  VËt liÖu x©y dùng t¹o thµnh kÕt cÊu, bé phËn cña nhµ ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ bËc chÞu löa.

  Trong ng«i nhµ ph¶i thiÕt kÕ c¸c bé phËn ng¨n ch¸y, kh«ng ®Ó ngän löa vµ ®¸m ch¸y l©y lan tù do.

  Ph¶i bè trÝ vµ cã chØ dÉn lèi tho¸t n¹n phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng tr×nh. Lèi tho¸t n¹n ph¶i ®¶m b¶o cù ly thÝch hîp trªn mÆt b»ng còng nh­ gi¶i ph¸p tho¸t n¹n theo kh«ng gian vµ chiÒu ®øng. Lèi ®i, lèi tho¸t n¹n ph¶i ®ñ chiÒu réng ®Ó dÔ dµng di chuyÓn vµ ë vÞ trÝ dÔ thÊy. Qu¸ tr×nh sö dông kh«ng ®­îc xÕp ®å ®¹c lµm hÑp kÝch th­íc lèi ®i.

  ThiÕt kÕ s¾p xÕp c«ng tr×nh trªn mÆt b»ng cÇn ®¶m b¶o giao th«ng vµ kho¶ng c¸ch phßng chèng ch¸y nh­ lèi ®i cho xe cøu ho¶ cã thÓ tiÕp cËn tíi mäi vÞ trÝ ch¸y, kho¶ng c¸ch gi÷a nh÷ng nhµ l©n cËn ®ñ ng¨n mäi nguy hiÓm ch¸y.

  Trong tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc ng«i nhµ hay c«ng tr×nh, ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ an toµn phßng chèng ch¸y khi s¾p xÕp vÞ trÝ c¸c chøc n¨ng sö dông kh«ng gian.

  Kho chøa vËt liÖu cã kh¶ n¨ng ch¸y kh«ng ®­îc xÕp ë tÇng hÇm hay gÇn bé phËn chÞu lùc chÝnh, ®ì toµn bé c¸c tÇng trªn.

  Khu vùc cã kh¶ n¨ng g©y ch¸y vµ g©y ®éc ph¶i ®­îc ng¨n b»ng kÕt cÊu thÝch hîp vµ sö dông vËt liÖu thÝch hîp.

  Bè trÝ sö dông, khai th¸c tõng diÖn tÝch trong c«ng tr×nh, nhµ hÕt søc chó ý tr¸nh nh÷ng t¸c ®éng t­¬ng t¸c tiªu cùc do sö dông kh«ng gian nµy g©y cho kh«ng gian liÒn kÒ.

   

  Nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i bè trÝ n¬i lÊy n­íc ch÷a ch¸y, c¸c häng cøu ho¶ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn ch÷a ch¸y c¸ nh©n nh­ c¸c b×nh ch÷a ch¸y di chuyÓn ®­îc t¹i nh÷ng n¬i dÔ t×m, dÔ thÊy, gÇn ®Çu mèi giao th«ng vµ c¸ch nhau mét kho¶ng c¸ch theo c¸c tiªu chuÈn qui ®Þnh.

  Nhµ vµ c«ng tr×nh cÇn trang bÞ hÖ thèng b¸o ch¸y thÝch hîp theo tÝnh n¨ng sö dông.

   

  2.     KiÓm tra hÖ thèng ch÷a ch¸y :

   

  2.1  C¸c hÖ thèng :

  HÖ thèng ch÷a ch¸y bao gåm c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt chuyªn dïng, ®­êng èng vµ chÊt dËp ch¸y.

  HÖ thèng ch÷a ch¸y cè ®Þnh ®­îc l¾p ®Æt trªn c«ng tr×nh. HÖ ch÷a ch¸y b¸n cè ®Þnh cã phÇn ®­îc l¾p cè ®Þnh, cã phÇn ®­îc l¾p thªm khi sö dông chèng ch¸y.

  HÖ thèng tù ®éng sÏ ho¹t ®éng kh«ng cÇn sù ®iÒu khiÓn cña con ng­êi khi cã ch¸y. HÖ thèng ch÷a ch¸y c¸ nh©n, di chuyÓn ®­îc ®­îc con ng­êi sö dông khi cã ch¸y , cã thÓ chuyÓn ®Õn n¬i cã ch¸y ®Ó dËp löa.

   

  HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng n­íc ®­îc trang bÞ cho hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh. Trªn c«ng tr×nh cßn ®­îc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn ch÷a ch¸y dïng b×nh. Cã lo¹i b×nh chøa bät dËp ch¸y, cã lo¹i b×nh chøa bét dËp ch¸y, cã lo¹i b×nh chøa h¬i hay khÝ dËp ch¸y.

   

  2.2     Ph©n lo¹i ®¸m ch¸y :

   

  §¸m ch¸y ®­îc chia thµnh 4 lo¹i vµ trong c¸c lo¹i l¹i chia thµnh c¸c nhãm :

   

    Ký hiÖu ®¸m ch¸y

  §Æc tÝnh cña lo¹i ®¸m ch¸y

  KÝ hiÖu nhãm ®¸m ch¸y

  §Æc tÝnh cña nhãm ®¸m ch¸y

   

  A

   

   

  ChÊt ch¸y r¾n

   

   

  A1

   

   

  Ch¸y c¸c chÊt r¾n víi qu¸ tr×nh ch¸y ©m Ø ( Gç, giÊy, cá kh«, r¬m, than, v¶i sîi )

   

   

  A2

   

   

  Ch¸y chÊt r¾n nh­ng kh«ng cã qu¸ tr×nh ©m Ø ( Nhùa, chÊt dÎo )

   

  B

   

   

  ChÊt ch¸y láng

   

   

  B1

   

   

  Ch¸y chÊt láng kh«ng tan trong n­íc ( X¨ng, dÇu ), chÊt r¾n ho¸ láng ( Paraphin )

  B2

  ChÊt láng hoµ tan trong n­íc ( r­îu, Mªtan«n, glyxªrin)

   

  C

   

   

  ChÊt ch¸y khÝ

  ( Mªtan, Hudro, Propan ... )

   

   

   

   

   

   

   

  D

   

   

   

   

  Ch¸y kim lo¹i

   

  D1

   

  Ch¸y kim lo¹i nhÑ ( Nh«m, manhª )

   

  D2

   

  Ch¸y kim lo¹i kiÒm vµ c¸c kim lo¹i ®ång d¹ng kh¸c ( Natri, Kali )

   

  D3

  Ch¸y c¸c chÊt cã kim lo¹i nh­ c¸c h÷u c¬ kim lo¹i, hydrua kim lo¹i )

   

  2.3     KiÓm tra bè trÝ, l¾p ®Æt:

   

  Trªn n¬i ®Ó ph­¬ng tiÖn ch÷a ch¸y vµ trªn ph­¬ng tiÖn ch÷a ch¸y ph¶i g¾n biÓu t­îng phï hîp ®Ó sö dông ®óng ph­¬ng tiÖn cho tõng ®¸m ch¸y.

  Lo¹i biÓu t­îng A , viÕt ch÷a A tr¾ng trªn nÒn tam gi¸c ®en.

  Lo¹i biÓu t­îng B , viÕt ch÷ B tr¾ng trªn nÒn h×nh vu«ng ®en.

  Lo¹i biÓu t­îng C , viÕt ch÷ C tr¾ng trªn nÒn h×nh trßn ®en.

  Lo¹i biÓu t­îng D , viÕt ch÷ D tr¾ng trªn nÒn h×nh thoi ®en.

  2.3 Kiểm tra giải pháp chống cháy:

  • Vị trí lối thoát nạn và phương tiện thoát nạn:
   • Vị trí so với cầu thang
   • Chiều rộng lối thoát nạn
   • Thang dùng thường xuyên và thang dùng khẩn cấp
   • Số lượng lối thoát nạn

  Phải có chỉ dẫn khi có cháy.

  Một số biển báo giới thiệu như sau:

  • Hướng mở cửa của các phòng có nhiều người sử dụng đồng thời, hướng mở phải từ trong nhà mở ra lối thoát .
  • Sự ghi bảng hiệu lối thoát. Bảng hiệu lối thoát phải ghi bằng chữ in , chiều cao chữ phổ biến là 20 cm, nét chữ phải có độ dày 1,5 cm . Bảng hiệu lối thoát phải quan sát được từ bất kỳ vị trí nào trong không gian có chứa người.
  • Phương tiện tiếp đất khẩn cấp từ các tầng cao và mái nhà như thang thoát hiểm, ống thoát hiểm.
  • Sự phù hợp của đám cháy với phương tiện dập cháy.

   • Dập cháy bằng nước : cho loại cháy A1 và A2
   • Dập cháy bằng bọt nhẹ nở nhiều cho A1, A2, B1
   • Dập cháy bằng bọt nặng nở ít và nở trung bình cho loại cháy A1, B1, B2
   • Dập cháy bằng khí CO2 cho loại cháy B1, B2, D1
   • Dập cháy bằng bột dập cháy ký hiệu B,C cho loại cháy B1, B2, D1
   • Dập cháy bằng bột dập cháy ký hiệu A,B,C,D cho loại cháy B1, B2, C, D1

  Kiểm tra bộ phận báo động : các đầu báo cháy, độ sạch, độ nhạy tìm cháy.

  Kiểm tra bộ phận điều khiển, bảng nhận tín hiệu và phát lệnh tiếp.

  Lượng dự trữ chất dập cháy. Cần lưu ý, mỗi lít của bình chữa cháy chỉ chữa được trong không gian quy định nên phải bố trí lượng bình phù hợp với không gian cần phòng cháy.

  Số vòi nước dập cháy, dây dẫn nước mềm, lăng phun nước.

  Bộ phận đường ống dẫn nước chữa cháy

  Điện cho máy bơm nước chữa cháy.

  Đối với hệ chữa cháy bằng nước thì phải đủ nước cho loại đám cháy được qui định trong thiết kế cấp chống cháy cho nhà. Nước chống cháy phải đủ áp lực để đầu phun có thể phun tới mọi địa điểm cháy từ các vị trí vòi thích hợp.

  Lắp đặt và để các phương tiện chữa cháy đúng theo vị trí thiết kế.

  Hệ thống phương tiện phải tốt, vận hành thuận tiện và dễ dàng.

  Chất và bình dập cháy phải để ở nơi không bị thời tiết và các yếu tố gây hư hỏng tác động. Phải kiểm tra chất lượng của các phương tiện chữa cháy theo định kỳ và có chế độ chăm sóc thường xuyên để các phương btiện này luôn luôn trong tình trạng vận hành tốt.

  1. Nghiệm thu công tác lắp đặt trang bị chữa cháy :

  Hội đồng nghiệm thu phải có mặt đại diện chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị xây lắp công trình, đơn vị lắp đặt hệ thống nước và đơn vị chịu trách nhiệm Phòng chữa cháy quản lý địa phương.

  Hội đồng nghiệm thu phải chứng kiến việc thử nghiệm vận hành toàn hệ thống.

  Đơn vị lắp đặt và cung ứng hệ thống dập cháy phải có văn bản hướng dẫn sử dụng các trang bị đã lắp đặt trao cho chủ đầu tư. Biên bản thử nghiệm hệ thống dập cháy phải được lưu giữ tại cơ quan chủ đầu tư và bên sử dụng.

  Cần thiết qui định chế độ kiểm tra độ nhạy vận hành hệ thống trang thiết bị dập cháy theo chu kỳ thích hợp.

  Đơn vị sử dụng nhà và công trình phải phân công người chịu trách nhiệm bảo quản và duy trì sự vận hành của hệ thống.

  Đội phòng cháy, cứu hộ có lịch định kỳ huấn luyện và thực tập.

  Phòng, chống cháy hết sức quan trọng với công trình. Vừa qua có nhiều đám cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, không thể coi nhẹ công tác này./.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group