Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

BẤT ĐỘNG SẢN

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2012/QĐ-UBND NGÀY 27/4/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 44/2012/QĐ-UBND

  Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2012

   

  QUYẾT ĐỊNH

  SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2012/QĐ-UBND NGÀY 27/4/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1127/TTr-STC ngày 28 tháng 8 năm 2012,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

  1. Sửa đổi khoản 4 Điều 2

  “4. Hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng xác định giá thu tiền sử dụng đất rẻo ghép thửa cho các hộ liền kề:

  a) Đối với rẻo đất có diện tích dưới 20 m2: bằng 1,5 lần giá đất quy định hàng năm

  b) Đối với rẻo đất có diện tích từ 20 m2 đến 40 m2: bằng 2,0 lần giá đất quy định hàng năm

  c) Đối với rẻo đất có diện tích trên 40 m2:

  - Nếu rẻo đất có hình dạng vuông vức, chiều dài các cạnh từ 3m trở lên: bằng 2,5 lần giá đất quy định hàng năm;

  - Nếu rẻo đất có hình dạng không vuông vức, chiều dài một trong các cạnh nhỏ hơn 3m: bằng 2,0 lần giá đất quy định hàng năm;

  Trường hợp vị trí rẻo đất ở những đường chưa quy định giá đất trong bảng giá đất hàng năm thì lấy theo giá đất của đường gần nhất đã đặt tên, có cùng mặt cắt đã được quy định giá đất.

  Đối với các rẻo đất bị che khuất, sau vệt 25m, ở các vị trí ngã ba, ngã tư, có 3 mặt tiền trở lên thì nhân thêm các hệ số theo quy định cua UBND thành phố.

  2. Sửa đổi khoản 3 Điều 4

  “Sau khi UBND thành phố có chủ trương xác định giá đất rẻo để ghép thửa cho các hộ liền kề thì Công ty Quản lý và Khai thác Đất căn cứ vị trí, hình dạng, kích thước, diện tích của từng rẻo đất; giá đất ở do UBND thành phố quy định hàng năm và các hệ số điều chỉnh giá đất rẻo để tính toán, xác định giá đất cụ thể cho từng rẻo đất, báo cáo Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt. Trường hợp rẻo đất có vị trí đặc biệt, có nhiều phương án tính toán, xác định giá đất, chưa có sự thống nhất giữa Sở Tài chính và Công ty Quản lý và Khai thác Đất, không phù hợp với giá đất thị trường thì Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp của Hội đồng Thẩm định giá đất để đề xuất, trình UBND thành phố phê duyệt”.

  Điều 2. Điều khoản thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký

  2. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Trưởng phòng Tài chính các quận, huyện; Chi cục trưởng Chi cục thuế các quận, huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu có gì vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi cho phù hợp./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Văn Hữu Chiến

   

   

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group