Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

VĂN BẢN XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC RÀ SOÁT, LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA

  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; Căn cứ Công văn số 1239/TTg-ĐMDN ngày 17 tháng 08 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát đất đai, lập quy hoạch sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp đã cổ phần hóa; Trên cơ sở công văn cử cán bộ tham gia của các Tổng công ty: Mía đường I, Chăn nuôi, Chè và Rau quả - Nông sản; Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp,

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số: 2599/QĐ-BNN-ĐMDN

  Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012

   

  QUYẾT ĐỊNH

  THÀNH LẬP ĐOÀN CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC RÀ SOÁT, LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

  Căn cứ Công văn số 1239/TTg-ĐMDN ngày 17 tháng 08 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát đất đai, lập quy hoạch sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp đã cổ phần hóa;

  Trên cơ sở công văn cử cán bộ tham gia của các Tổng công ty: Mía đường I, Chăn nuôi, Chè và Rau quả - Nông sản;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Đoàn công tác kiểm tra việc rà soát, lập quy hoạch sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa thuộc các Tổng công ty trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Danh sách Đoàn công tác kèm theo quyết định này.

  Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn công tác:

  1. Thực hiện kiểm tra tại các công ty nông, lâm nghiệp đã cổ phần hóa theo kế hoạch và đề cương hướng dẫn. Chủ động phối hợp cùng chính quyền và các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương có các công ty nông lâm nghiệp cổ phần hóa để tổ chức kiểm tra.

  2. Báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 25 tháng 11 năm 2012 để trình Bộ báo cáo Thủ tướng trước ngày 30 tháng 11 năm 2012.

  Điều 3. Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
  - Lưu: VT, ĐMDN.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Đăng Khoa

   

  THÀNH VIÊN ĐOÀN CÔNG TÁC

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2599/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  Trưởng đoàn: Ông Đinh Quang Tuấn, Phó Vụ trưởng - Phó trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp.

  Thành viên:

  1. Ông Lê Hồng Sơn, Chuyên viên Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp;

  2. Bà Luyện Thúy Loan, Chuyên viên Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp;

  3. Ông Đỗ Quốc Thắng, Chuyên viên Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp;

  4. Ông Nguyễn Đình Quế, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Tổng công ty Rau quả - Nông sản Việt Nam;

  5. Ông Nguyễn Thái Thắng, Phó trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư Tổng công ty Chè Việt Nam;

  6. Ông Nguyễn Duy Lý, Phó trưởng phòng Tổng hợp Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam;

  7. Ông Nguyễn Tiến Đạt, nhân viên phòng Đầu tư tài chính và Quản lý doanh nghiệp khác Tổng công ty Mía đường I.

Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group