Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

VĂN BẢN XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2012

  Căn cứ Quy chế đánh giá và công nhận công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lượng cao của ngành Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-BCĐ ngày 13/11/2006 của Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng; Căn cứ Hồ sơ đăng ký công trình chất lượng cao của Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng và kết quả kiểm tra, đánh giá của Đoàn công tác Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,

  BỘ XÂY DỰNG
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số: 1019/QĐ-BXD

  Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2012

  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  Căn cứ Quy chế đánh giá và công nhận công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lượng cao của ngành Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-BCĐ ngày 13/11/2006 của Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng;

  Căn cứ Hồ sơ đăng ký công trình chất lượng cao của Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng và kết quả kiểm tra, đánh giá của Đoàn công tác Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Công nhận công trình sau đạt Huy chương vàng chất lượng cao ngành Xây dựng năm 2012:

  Tên công trình: Trung tâm Thông tấn Quốc gia

  Địa điểm xây dựng: Số 5 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

  Chủ đầu tư: Thông tấn xã Việt Nam

  Đơn vị Tư vấn thiết kế: Công ty Tư vấn kiến trúc xây dựng TTAS

  Đơn vị Tư vấn giám sát: Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng, Trường Đại học kiến trúc Hà Nội

  Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu: VT, Cục GĐ.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thanh Nghị

   

Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group