Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

VĂN BẢN XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CHI PHÍ ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH KHÁNH HÒA

  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số: 44/2012/QĐ-UBND

  Khánh Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2012

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CHI PHÍ ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03/12/2004;

  Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

  Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

  Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tchức có thuê mướn lao động;

  Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

  Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

  Căn cứ Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự;

  Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành quy định “Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa” gồm các nội dung:

  1. Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc theo Phụ lc 1 đính kèm.

  2. Bảng giá xây dựng, lắp đặt và tháo dỡ cấu kiện theo Phụ lục 2 đính kèm.

  3. Bảng chi phí đền bù các loại mồ mả theo Phụ lục 3 đính kèm.

  4. Bảng chi phí hỗ trợ các loại ao đìa, ruộng muối theo Phụ lục 4 đính kèm.

  5. Hướng dẫn áp dụng theo Phụ lục 5 đính kèm.

  Điều 2. Bảng giá quy định tại Điều 1 áp dụng cho việc xác định giá trị xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc trong các trường hợp sau:

  1. Bi thường thiệt hại về công trình, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế.

  2. Tính các loại thuế, lệ phí trước bạ đối với công trình, vật kiến trúc theo quy định của pháp luật.

  3. Định giá tài sản công trình, vật kiến trúc trong các lĩnh vực: ttụng hình sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự.

  4. Định giá tài sản khi: giao vốn, thanh lý tài sản; bán đấu giá công trình xây dựng; định giá tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

  Điều 3. Quy định chuyển tiếp đối với trường hợp bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế:

  1. Đi với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng và không điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này.

  2. Đi với các dự án, hạng mục mà Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường đã ban hành quyết định (hoặc thông báo) chi trả bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định trước ngày có hiệu lực của Quyết định này thì không áp dụng điều chỉnh. Trường hợp đã ban hành nhưng chậm chi trả do nguyên nhân khách quan (nhà nước chưa bố trí vốn) mà thực tế việc chi trả bồi thường, hỗ trợ được thực hiện sau ngày có hiệu lực của Quyết định này thì được tính toán lại theo Quyết định này.

  3. Đối với các dự án, hạng mục đã lập, thẩm định nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đã phê duyệt nhưng Tchức làm nhiệm vụ bồi thường chưa ban hành quyết định (hoặc thông báo) chi trả bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo các quy định của Quyết định này.

  4. Trường hợp đặc biệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có văn bản đề xuất nội dung cụ thể, trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

  Điều 4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ tình hình biến động giá cả của địa phương và chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hòa, trình y ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh Bảng giá quy định tại Điều 1 của Quyết định này cho phù hợp theo chỉ đạo của y ban nhân dân tỉnh (nếu cần thiết).

  Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bsung một số nội dung tại Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  Điều 6. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  -
  Như Điều 6;
  - Văn phòng Chính ph
  ;
  - Cá
  c Bộ: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và MT;
  -
  Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
  -
  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - TTTU, TTHĐND, TTU
  BND tỉnh;
  -
  Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
  -
  Sở Tư pháp Khánh Hòa;
  - Mặt trận TQVN tnh Khánh Hòa
  ;
  -
  Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa;
  -
  Báo Khánh Hòa;
  -
  Trung tâm Công báo tỉnh (2);
  - Lưu: VT, CVNCTH.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Lê Đức Vinh

   

  PHỤ LỤC 1

  BẢNG GIÁ CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 ca UBND tỉnh Khánh Hòa)

  STT

  Loại công trình, vật kiến trúc

  Đặc đim xây dựng

  Đơn vị tính

  Giá trị (đồng)

  Ghi chú

  A

  CÔNG TRÌNH

   

   

   

  1

  Cột kèo, đòn tay bng tre, tường đất hoặc cót, mái lợp lá hoặc giấy dầu, nền đất

  m2 XD

  424.000

   

  2

  Cột kèo gỗ, vách ván, mái lợp tole fibro XM, nền xi măng (XM), cửa sổ thường, không trần

  m2 XD

  749.000

   

  3

  Cột kèo gỗ, vách ván, tole, hoặc tường gạch xây lững, mái lợp tole fibro XM, ngói, nền XM, cửa gỗ sắt, trần vật liệu thường

  m2 XD

  903.000

   

  4

  Một tầng, tường gạch xây dày 100, tường quét vôi, nền XM, cửa gỗ thường, không trần, mái lợp tole, ngói, kết cấu không hoàn chỉnh

  m2 XD

  1.487.000

   

  5

  Một tầng, tường gạch btrụ, nền XM, cửa gỗ thường, trần vật liệu thường, mái lợp tole, ngói, tường quét vôi

  m2 XD

  1.665.000

   

  6

  Một tầng, tường xây gạch dày 100, bổ trụ, nền XM, cửa gỗ sắt kính, mái lợp tole, ngói, tường quét vôi, mặt tiền có một phần trang trí ốp lát và ô văng

  m2 XD

  1.934.000

   

  7

  Một tầng, tường gạch dày 100-200, nền lát gạch, cửa gỗ sắt kính, trần vật liệu tốt, mái lợp tole, ngói, tường quét vôi, mặt tiền có sảnh sử dụng kết cấu BTCT có trang trí ốp lát, hệ vệ sinh hoàn chỉnh

  m2 XD

  2.317.000

   

  8

  Hai tầng, sàn gỗ, khung cột gỗ, vách ván tole, nền XM, cửa gỗ thường, trần vật liệu thường, giấy cót, mái lợp tole, ngói

  m2 XD

  2.166.000

   

  9

  Nhà có tầng lững, sàn gỗ, khung cột gỗ, vách ván, tole, nền XM, cửa gỗ thường, trần vật liệu thường, giấy cót, mái lợp tole, ngói

  m2 XD

  2.040.000

   

  10

  Hai tầng, sàn gỗ, tầng 1 tường gạch quét vôi, tầng 2 vách ván, tole, nền lát gạch, trần vật liệu thường, cửa gỗ thường, mái lợp tole, ngói

  m2 XD

  2.957.000

   

  11

  Một tầng, tường gạch 200, móng đá chẻ cao trên cox nền 0,6 m, nền lát gạch, cửa gỗ, st, kính, trần gỗ, formica, mái lợp ngói, tole, tường quét vôi, mặt tiền sảnh sử dụng kết cấu BTCT có trang trí ốp lát, hệ vệ sinh hoàn chỉnh

  m2 XD

  2.957.000

   

  12

  Hai tầng, tường gạch chịu lực, sàn gỗ, nền lát gạch, cửa gỗ sắt kính, trần gỗ ván, mái lợp ngói, tole, tường quét vôi, hệ vệ sinh hoàn chỉnh

  m2 XD

  3.190.000

   

  13

  Một tầng, khung cột BTCT (hoặc tường chịu lực), nền lát gạch, cửa gỗ sắt kính, mái BTCT, tường quét vôi, hệ vệ sinh hoàn chỉnh

  m2 XD

  3.766.000

   

  14

  Hai tầng, tường chịu lực, sàn đúc BTCT, nền lát gạch, mái lợp ngói, tole, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh

  m2 XD

  3.425.000

   

  15

  Hai tầng, khung, cột, sàn BTCT, mái lợp ngói, tole, có trần, nền lát gạch, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh

  m2 sàn

  3.766.000

   

  16

  Hai tầng, khung, cột, sàn, mái BTCT, nền lát gạch, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh

  m2 sàn

  3.766.000

   

  17

  Nhà 3 tầng, khung, cột, sàn BTCT, mái lợp ngói, tole, nền lát gạch, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh

  m2 sàn

  3.766.000

   

  18

  Nhà 3 tầng, khung, cột, sàn, mái BTCT, nền lát gạch, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh

  m2 sàn

  3.766.000

   

  B

  VẬT KIẾN TRÚC

   

   

   

  1

  Mái che cột kèo tre gỗ tận dụng, mái lợp lá, giấy dầu, không vách

  m2

  124.000

   

  2

  Mái che cột kèo tre gỗ tận dụng, mái lợp tole, ngói, không vách

  m2

  192.000

   

  3

  Mái che cột kèo tre gỗ tiêu chuẩn, mái lợp tole, ngói, nn XM, không vách

  m2

  316.000

   

  4

  Mái che cột kèo sắt, mái lợp tole, nền XM

  m2

  686.000

   

  5

  Mái che cột gạch, mái lợp tole, ngói, nền XM

  m2

  702.000

   

  6

  Nhà tắm độc lập loại thường (không hầm tự hoại), mái lợp tole, ngói.

  m2 XD

  1.943.000

   

  7

  Nhà vệ sinh độc lập (có hầm tự hoại), mái lợp tole, ngói

  m2 XD

  2.470.000

   

  8

  Nhà tắm tiểu loại thường, không mái

  m2 XD

  1.105.000

   

  9

  Tường rào xây gạch hoặc xây gạch có gắn hoa bê tông (cao từ 1,4m ÷ 1,6m) tính từ mặt móng, móng xây đá chẻ 2 lớp

  md

  696.000

  ↑↓ 5% giá trị khi ↑↓ 15cm chiều cao

  10

  Tường rào xây gạch (cao từ 1,4m ÷ 1,6m) tính từ mặt móng, kết hợp hoa song st (song st cao >=0,7m), móng xây đá chẻ 2 lớp

  md

  1.359.000

  ↑↓ 5% giá trị khi ↑↓ 15cm chiều cao

  11

  Tường rào lưới thép kẽm gai (lưới ô vuông 200x200) hoặc lưới B40, cao ≥ 1,5m, trụ gạch hoặc cọc sắt, BTCT

  md

  153.000

   

  12

  Rào tạm ván hoặc cọc gỗ kẽm gai, cao ≥ 1,5m

  md

  46.000

   

  13

  Cổng trụ gạch, cánh thép tấm + thép hình

  m2

  1.332.000

  Diện tích tính cả trụ gạch

  14

  Cổng trụ gạch, cánh gỗ

  m2

  374.000

  Diện tích tính cả trụ gạch

  15

  Cổng trụ gỗ, cánh gỗ

  m2

  355.000

  Diện tích tính cả trụ gỗ

  16

  Sân nền lát gạch thẻ (không có bê tông lót)

  m2

  141.000

   

  17

  Sân láng XM (có bê tông lót)

  m2

  118.000

   

  18

  Sân bãi bê tông công nghiệp (Bê tông đá 4x6 #100 dày 10cm; Đá khan dày 20cm; Bê tông đá 1x2, #100 dày 10cm)

  m2

  298.000

   

  19

  Sân cấp phối đá dăm dày 14cm

  m2

  73.000

   

  20

  Sân đá dăm nhựa

  m2

  172.000

   

  21

  Giếng nước ống buy XM đường kính ≤ 1,5m

  m sâu

  410.000

  Nếu ĐK > 1,5m thì đơn giá nhân hệ số 1,05

  22

  Giếng nước đường kính 2m, xây gạch thẻ

  m sâu

  2.111.000

   

  23

  Giếng đất Ø < 2 m

  m sâu

  392.000

   

  24

  Giếng đất Ø ≥ 2 m

  m sâu

  700.000

   

  25

  Giếng khoan sâu ≤ 20 m, Ø ≤ 70

  giếng

  1.843.000

   

  26

  Giếng khoan sâu > 20 m, Ø ≤ 70

  giếng

  2.304.000

   

  27

  Bchứa nước xây gạch

  m3

  772.000

   

  28

  Đài chứa nước xây gạch, hệ đỡ xây gạch cao ≥ 2 m

  m3

  1.175.000

   

  29

  Đài chứa nước xây gạch, hệ đỡ bằng BTCT cao ≥ 3 m

  m3

  1.395.000

   

  30

  Móng xây đá chẻ

  m3

  1.201.000

   

  31

  Kè tường xây đá chẻ

  m3

  1.021.000

   

  32

  Cột trụ xây gạch

  m3

  3.976.000

   

  33

  Sàn gỗ, hệ đỡ trụ gỗ

  m2

  624.000

   

  34

  Sàn gỗ, hệ đỡ trụ xây gạch

  m2

  653.000

   

  35

  Sàn gỗ, hệ đỡ trụ BTCT

  m2

  621.000

   

  36

  Đan BTCT, đá 1x2

  m3

  3.465.000

   

  37

  Cọc rào BTCT, đá 1x2

  m3

  5.600.000

   

  38

  Sân BTCT đá 1x2

   

   

   

  -

  Có bê tông lót đá 4x6

  m2

  215.000

   

  -

  Không có bê tông lót

  m2

  140.600

   

  39

  Sân lát đá chẻ 15x20x25

   

   

   

  -

  Có bê tông lót đá 4x6

  m2

  259.000

   

  -

  Không có bê tông lót

  m2

  185.000

   

  40

  Sân lát gạch Terazzo

   

   

   

  -

  Có bê tông lót đá 4x6

  m2

  229.000

   

  -

  Không có bê tông lót

  m2

  155.000

   

  41

  Sân lót gạch con sâu, gạch Block xi măng (đệm cát, không có vữa lót)

  m2

  144.200

   

  42

  Sân lót gạch tàu 300x300

   

   

   

  -

  Có bê tông lót đá 4x6

  m2

  210.700

   

  -

  Không có bê tông lót

  m2

  136.300

   

  C

  CHUỒNG TRẠI

   

   

   

  1

  Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường xây gạch, cột trụ gạch hoặc thép, mái lợp fibro XM.

  m2 XD

  1.070.000

   

  2

  Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường gạch, cột trụ gạch hoặc thép, mái Ip ngói.

  m2 XD

  1.380.000

   

  3

  Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường xây gạch, cột trụ gạch hoặc thép, mái lp tole loại tốt.

  m2 XD

  1.196.000

   

  4

  Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường xây gạch, cột trụ gỗ, mái lợp tole loại tốt.

  m2 XD

  1.142.000

   

  5

  Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường xây gạch, cột trụ gỗ, mái lợp ngói

  m2 XD

  1.331.000

   

  6

  Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn bng gỗ ván, cột trụ gỗ hoặc gạch, mái lợp ngói

  m2 XD

  1.156.000

   

  7

  Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn bằng gỗ ván, cột trụ gỗ hoặc gạch, mái lợp tole loại tốt.

  m2 XD

  891.000

   

  8

  Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn bằng gỗ ván, cột trụ gỗ hoặc gạch, mái lợp tole, ngói

  m2 XD

  1.127.000

   

  9

  Khung cột gỗ, vách ô ngăn bng ván, tole, nền láng XM, mái lợp tole thường

  m2 XD

  786.000

   

  10

  Khung cột gỗ, vách ô ngăn bng ván, tole, nền láng XM, mái lợp ngói

  m2 XD

  942.000

   

  11

  Vách lững bằng đất hoặc cót, lá, phên nứa, nền đất, mái lá, giấy dầu hoặc tole tận dụng

  m2 XD

  356.000

   

  12

  Hồ nuôi tôm bột, móng xây đá chẻ, tường xây gạch thẻ, giằng BTCT có lớp chống thấm và hệ thống cấp thoát nước hoàn chỉnh.

  m3

  1.202.000

   

  13

  Hệ mương và hầm xây gạch rút nước thải hồ nuôi tôm bột.

  m3

  895.000

   

  14

  Hầm chứa nước thải xây gạch

  m3

  879.000

   

   

  PHỤ LỤC 2

  BẢNG GIÁ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ CẤU KIỆN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

  STT

  Loại công tác xây dựng, lắp đặt

  Đơn vị tính

  Giá trị (đồng)

  Ghi chú

  A

  XÂY DNG CHUNG

   

   

   

  01

  Đào đất móng trụ công trình

  m3

  176.000

   

  02

  Đào đất móng bng công trình

  m3

  266.000

   

  03

  BT đá 4x6 hoặc gạch vỡ lót móng, nền

  m3

  879.000

   

  04

  BT đá 1x2 nền

  m3

  1.293.000

   

  05

  BT đá 1x2 móng không cốt thép

  m3

  1.299.000

   

  06

  BT đá 1x2 móng có cốt thép

  m3

  4.717.000

   

  07

  Xây tường gạch thẻ dày 10 cm (cao≤4m)

  m2

  340.000

   

  08

  Xây tường gạch thẻ dày 10 cm (cao>4m)

  m2

  349.000

   

  09

  Xây tường gạch ống dày 10 cm (cao≤4m)

  m2

  129.000

   

  10

  Xây tường gạch ống dày 10 cm (cao>4m)

  m2

  133.000

   

  11

  Xây tường gạch ống dày 20 cm

  m2

  250.000

   

  12

  Xây tường gạch ống dày 20 cm, trát và quét vôi

  m2

  311.000

   

  13

  Xây tường gạch ống dày 30 cm

  m2

  374.000

   

  14

  Xây tường gạch ống dày 30 cm, trát và quét vôi

  m2

  437.000

   

  15

  Trát vữa XM tường và các kết cấu nhà, công trình cao ≤ 4m

  m2

  39.000

   

  16

  Trát vữa XM tường và các kết cấu nhà, công trình cao > 4m

  m2

  46.000

   

  17

  Bê tông cột đá 1x2 M200 cao≤4m

  m3

  6.865.000

   

  18

  Bê tông cột đá 1x2 M200 cao>4m

  m3

  7.609.000

   

  19

  Bê tông dầm đá 1x2 M200

  m3

  6.570.000

   

  20

  Bê tông sàn đá 1x2 M200

  m3

  7.795.000

   

  21

  Xây trụ gạch (chưa trát)

  m3

  2.467.000

   

  22

  Móng xây đá chẻ 15x20x25

  m3

  859.000

   

  23

  Tường xây đá chẻ 15x20x25

  m3

  879.000

   

  24

  Móng xây gạch thẻ

  m3

  2.096.000

   

  25

  Tường xây gạch thẻ

  m3

  2.308.000

   

  26

  Trát đá mài

  m2

  340.000

   

  27

  Trát đá rửa

  m2

  207.000

   

  28

  Sơn nước

  m2

  108.000

   

  29

  Sơn sắt 3 nước

  m2

  36.000

   

  30

  Quét vôi

  m2

  10.500

   

  31

  Láng nền sàn XM (không kể BT lót)

  m2

  33.000

   

  32

  Nền nhà XM (cả BT lót)

  m2

  112.000

   

  33

  Ốp gạch men tường và các cấu kiện nhà

  m2

  326.000

   

  34

  Ốp đá cẩm thạch, hoa cương

  m2

  698.000

   

  35

  Lát gạch hoa XM nền (cả BT lót)

  m2

  253.000

   

  36

  Lát gạch hoa XM sàn

  m2

  244.000

   

  37

  Lát gạch men nền (cả BT lót)

  m2

  362.000

   

  38

  Lát gạch men sàn

  m2

  268.000

   

  39

  Lát gạch thẻ nền

  m2

  142.000

   

  B

  XÂY DỰNG MẶT TIỀN NHÀ

   

   

   

  40

  Xây tường gạch 10 cm, trát 2 mặt, quét vôi

  m2

  268.000

   

  41

  Xây tường gạch 20 cm, trát 2 mặt, quét vôi

  m2

  396.000

   

  42

  Xây tường gạch 30 cm, trát 2 mặt, quét vôi

  m2

  527.000

   

  43

  Xây tường gạch 10 cm, 1 mặt ốp gạch men

  m2

  544.000

   

  44

  Xây tường gạch 20 cm, 1 mặt ốp gạch men

  m2

  669.000

   

  45

  Xây tường gạch 30 cm, 1 mặt ốp gạch men

  m2

  802.000

   

  46

  Xây tường gạch 10 cm, 2 mặt ốp gạch men

  m2

  830.000

   

  47

  Xây tường gạch 20 cm, 2 mặt ốp gạch men

  m2

  956.000

   

  48

  Xây tường gạch 30 cm, 2 mặt ốp gạch men

  m2

  1.089.000

   

  49

  Xây tường gạch 10 cm, 1 mặt p đá cm thạch, hoa cương

  m2

  896.000

   

  50

  Xây tường gạch 20 cm, 1 mặt p đá cm thạch, hoa cương

  m2

  1.024.000

   

  51

  Xây tường gạch 30 cm, 1 mặt p đá cm thạch, hoa cương

  m2

  1.155.000

   

  52

  Xây tường gạch 10 cm, 1 mặt trát đá rửa

  m2

  371.000

   

  53

  Xây tường gạch 20 cm, 1 mặt trát đá rửa

  m2

  497.000

   

  54

  Xây tường gạch 30 cm, 1 mặt trát đá rửa

  m2

  642.000

   

  55

  Xây tường gạch 10 cm, 1 mặt trát đá mài

  m2

  480.000

   

  56

  Xây tường gạch 20 cm, 1 mặt trát đá mài

  m2

  606.000

   

  57

  Xây tường gạch 30 cm, 1 mặt trát đá mài

  m2

  739.000

   

  58

  Xây tường gạch 10 cm, 1 mặt sơn nước

  m2

  289.000

   

  59

  Xây tường gạch 20 cm, 1 mặt sơn nước

  m2

  415.000

   

  60

  Xây tường gạch 30 cm, 1 mặt sơn nước

  m2

  544.000

   

  61

  Xây tường gạch 10 cm, sơn nước 2 mặt

  m2

  312.000

   

  62

  Xây tường gạch 20 cm, sơn nước 2 mặt

  m2

  439.000

   

  63

  Xây tường gạch 30 cm, sơn nước 2 mặt

  m2

  571.000

   

  64

  Kè xếp đá hộc (không chít mạch vữa)

  m2

  50.000

   

  65

  Kè xếp đá hộc (có chít mạch vữa)

  m2

  167.000

   

  C

  LẮP ĐẶT (Nhân công)

   

   

   

  01

  Lắp đặt cửa gỗ các loại

  m2

  127.000

   

  02

  Lắp đặt cửa sắt xếp

  m2

  94.000

   

  03

  Lắp đặt khung cửa sắt, nhôm

  m2

  60.000

   

  04

  Lắp đặt vách kính khung nhôm

  m2

  100.000

   

  05

  Lắp đặt lan can sắt

  m2

  80.000

   

  06

  Lp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ

  m

  87.000

   

  07

  Lắp dựng khung bông sắt

  m2

  40.000

   

  08

  Lắp dựng vách ngăn gỗ ván ép

  m2

  60.000

   

  09

  Lắp dựng vách ngăn gỗ ván chồng mí 2 cm

  m2

  114.000

   

  10

  Lắp đặt trần ván ép carton hoặc trần gỗ dán

  m2

  28.000

   

  11

  Lắp đặt trần thạch cao hoặc trần nhựa luồn khe

  m2

  157.000

   

  12

  Lợp mái ngói 22 v/m2 cao ≤ 4m

  m2

  21.000

   

  13

  Lợp mái ngói 22 v/m2 cao > 4m

  m2

  23.000

   

  14

  Lợp mái fibro XM

  m2

  13.000

   

  15

  Lợp mái tole chiều dài ≤ 2m

  m2

  12.000

   

  16

  Lợp mái tole chiều dài bất kì

  m2

  8.300

   

  17

  Lắp đặt rào lưới thép đơn giản

  m2

  18.000

   

  18

  Lắp đặt rào lưới thép phức tạp

  m2

  18.400

   

  19

  Lắp dựng mái che tole, lá, khung cột gỗ tre

  m2

  43.400

   

  20

  Lắp dựng mái che ngói, khung cột gỗ

  m2

  74.000

   

  21

  Lắp dựng nhà tạm vách ván lưới khung cột gỗ, mái tole.

  m2

  251.000

   

  22

  Lắp dựng nhà tạm vách ván lưới khung cột gỗ, mái ngói.

  m2

  282.000

   

  23

  Miết mạch tường đá

  m2

  30.200

   

  D

  THÁO DỠ (Nhân công)

   

   

   

  01

  Mái ngói cao ≤ 4 m (cả hệ đỡ)

  m2

  22.000

   

  02

  Mái ngói cao ≥ 4 m (cả hệ đỡ)

  m2

  33.500

   

  03

  Mái tole cao ≤ 4 m (cả hệ đỡ)

  m2

  10.500

   

  04

  Mái tole cao ≥ 4 m (cả hệ đỡ)

  m2

  15.300

   

  05

  Trần các loại

  m2

  11.200

   

  06

  Cửa các loại

  m2

  9.000

   

  07

  Vách ngăn tường gỗ

  m2

  9.000

   

  08

  Vách ngăn nhôm kính

  m2

  23.100

   

  09

  Vách ngăn khung lưới mắt cáo

  m2

  7.000

   

  10

  Hàng rào lưới thép gai

  m2

  18.400

   

  11

  Khung hoa sắt

  m2

  22.700

   

  12

  Kết cấu gỗ

  m3

  432.600

   

  13

  Kết cấu thép

  Tấn

  1.489.000

   

  14

  Mái che khung cột gỗ, mái lợp ngói, tole

  m2

  40.000

   

  15

  Nhà tạm khung gỗ hoặc sắt, vách ván, tole, mái lợp tole

  m2 XD

  50.000

   

  16

  Nhà tạm khung gỗ hoặc sắt, vách ván, tole, mái lợp ngói

  m2 XD

  60.000

   

  17

  Đài chứa nước bằng thép hoặc nhựa dung tích ≤ 2m3

  m3

  206.500

   

  18

  Đài chứa nước bằng thép hoặc nhựa dung tích ≥ 2m3

  m3

  242.400

   

   

  PHỤ LỤC 3

  BẢNG CHI PHÍ ĐỀN BÙ CÁC LOẠI MỒ MẢ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa )

  STT

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Đơn vị tính

  Chi phí (đồng/mộ)

  Ghi chú

  A

  Chi phí cho một mộ hỏa táng

   

   

  Đơn giá đã bao gồm các chi phí đào, bốc mộ, di chuyển, xây dựng lại và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến đơn giá

  1

  Mộ đất

  cái

  866.000

  2

  Mộ xây

  cái

  1.330.000

  B

  Chi phí cho một mộ cải táng

   

   

  1

  Mộ đất

  cái

  1.882.000

  2

  Mộ xây 2 lớp đá chẻ tính từ mặt bêtông lót (mỗi lớp cao 20 cm)

  cái

  3.321.000

  3

  Mộ xây 3 lớp đá chẻ tính từ mặt bêtông lót (mỗi lớp cao 20 cm)

  cái

  3.739.000

  4

  Mộ xây 4 lớp đá chẻ tính từ mặt bêtông lót (mỗi lớp cao 20 cm)

  cái

  4.329.000

  5

  Mộ xây 5 lớp đá chẻ tính từ mặt bêtông lót (mỗi lớp cao 20 cm)

  cái

  4.824.000

  6

  Mộ xây 6 lớp đá chẻ tính tmặt bêtông lót (mỗi lớp cao 20 cm)

  cái

  5.302.000

  7

  Mộ xây 7 lớp đá chẻ tính từ mặt bêtông lót (mỗi lớp cao 20 cm)

  cái

  5.779.000

  8

  Mộ vôi

  cái

  1.117.000

   

   

  PHỤ LỤC 4

  BẢNG CHI PHÍ HỖ TRỢ CÁC LOẠI AO ĐÌA, RUỘNG MUỐI
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

  STT

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Đơn vị tính

  Chi phí (đồng/m2)

  Ghi chú

  A

  Ao đìa

   

   

   

  1

  Chiều sâu đào đất ≤ 1,2m

   

   

   

  a

  Diện tích ao đìa ≤ 5.000m2

  m2

  34.800

   

  b

  Diện tích ao đìa > 5.000m2

  m2

  34.600

   

  2

  Chiều sâu đào đất > 1,2m

   

   

   

  a

  Diện tích ao đìa ≤ 5.000m2

  m2

  37.700

   

  b

  Diện tích ao đìa > 5.000m2

  m2

  37.500

   

  B

  Ruộng muối

   

   

   

  1

  Diện tích ≤ 5.000m2

  m2

  40.300

   

  2

  Diện tích > 5.000m2

  m2

  40.000

   

   

  PHỤ LỤC 5

  HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

  1. Công trình tại mục A Phụ lục 1, nếu có thêm hệ vệ sinh trong công trình thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số theo quy định như sau:

  + Đơn giá công trình từ STT 1 đến STT 3: Hệ số điều chỉnh 1,1;

  + Đơn giá công trình từ STT 4 đến STT 6; từ STT 8 đến STT 10: Hệ số điều chnh 1,05.

  2. Đơn giá công trình từ STT 5 đến STT 7 mục A phụ lục 1, STT 10 đến STT 18 mục A phụ lục 1: Nếu tường sơn nước hoặc tường sơn dầu thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số 1,02 ÷ 1,04.

  3. Đối với các loại công trình có STT 3, STT 4, STT 5, STT 6, STT 8, STT 9 mục A phụ lục 1: Nếu nền công trình có lát gạch hoa XM thì đơn giá công trình được cộng thêm 141.000 đ/m2 XD, nếu lát gạch men thì đơn giá công trình được cng thêm 250.000 đ/m2 XD.

  4. Công trình có xây dựng gác lửng BTCT thì phần diện tích gác lửng này được tính cụ thể như sau:

  + Gác lửng có chiều cao từ sàn đến trần ≤ 1,6m thì không tính.

  + Gác lửng có chiều cao > 1,6m đến 2m thì tính bằng 1/2 diện tích sàn của gác lửng.

  + Gác lửng có chiều cao > 2m đến 2,5m thì tính bằng 2/3 diện tích sàn của gác lửng.

  + Gác lửng có chiều cao > 2,5m thì tính bng diện tích sàn gác lửng.

  Đơn giá của các loại gác lửng quy đi nêu trên lấy theo giá trị và đặc điểm xây dựng của công trình cùng loại.

  5. Đối với các loại công trình từ STT 4 đến STT 18 (ngoại trừ STT 9) mục A Phụ lục 1 nếu có gác lửng bằng gỗ thì phần diện tích gác lửng áp dụng đơn giá là 471.00/m2.

  6. Đối với các loại mộ xây đá chẻ từ STT 2 đến STT 7 mục B Phụ lục 3:

  + Các loại mộ xây bng vật liệu khác (táp lô XM, gạch...) có quy cách tương đương thì chi phí được điều chỉnh với hệ số 0,7.

  + Nếu có diện tích ốp gạch men thì chi phí được cộng thêm 304.000đ/m2 ốp.

  + Nếu có diện tích ốp đá cẩm thạch hoa cương thì chi phí được cộng thêm 675.000đ/m2 ốp.

  + Nếu có diện tích trát đá mài thì chi phí được cộng thêm 312.000đ/m2 trát.

  + Nếu có diện tích trát đá rửa thì chi phí được cộng thêm 179.000đ/m2 trát.

  7. Đối với việc tính toán đơn giá hoàn thiện 1m2 công trình khi bị cắt xén: Căn cứ tình hình thực tế và áp dụng Phụ lục 2 để tính toán cho từng trường hợp cụ th.

  8. Đối với một số công trình và vật kiến trúc có một vài đặc điểm khác với công trình và vật kiến trúc trong bảng giá:

  Trường hợp không thể áp dụng đơn giá tại Phụ lục 2 để điều chỉnh thì có thể tùy vào thực tế của công trình và vật kiến trúc để vận dụng mức giá tương tự cùng loại với mức tăng hoặc giảm giá tương ứng từ 5% ÷ 10%.

  9. Đi với các công trình có cấu trúc là bể bơi, sân quần vợt, khách sạn, nhà xưởng, nhà kho...(chưa được quy định trong bảng giá này), chi phí xây dựng được xác định theo suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình được ban hành kèm theo văn bản công bcủa Bộ Xây dựng và áp dụng Chỉ sgiá xây dựng tại thời điểm hiện hành để tính toán điều chỉnh.

  10. Đối với ao đìa, ruộng muối:

  a) Đơn giá hỗ trợ ao đìa, ruộng muối theo Phụ lục 4 được áp dụng cho từng ao đìa, ruộng muối.

  b) Trường hợp ao đìa, ruộng muối ngưng sản xuất thời gian trên 01 năm thì htrợ 70% đơn giá quy định cùng loại, ngưng sản xut thời gian trên 02 năm thì htrợ 50% đơn giá quy định cùng loại. Nếu bhoang thì hỗ trợ 30%.

  c) Trường hợp do đặc điểm của từng khu vực có cấu tạo địa chất phức tạp hoặc điều kiện thi công xây dựng quá khó khăn, thì chủ đầu tư lập hồ sơ dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt theo trình tự, thủ tục quy định hiện hành về bồi thường thiệt hại đối với các loại công trình (mức bồi thường trên 300 triệu đồng do Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; mức bồi thường từ 300 triệu đồng trở xuống do phòng chức năng cấp huyện thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt).

  11. Đi với các loại công trình, vật kiến trúc, chuồng trại, mồ mả, ao đìa, ruộng muối có tính chất đặc thù riêng, ít phổ biến hoặc quy mô cấu tạo khác biệt nhiều, trường hợp cần thiết chủ đầu tư lập hồ sơ thiết kế, dự toán riêng trình cơ quan quản lý Nhà nước theo thẩm quyền đã được phân cấp thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi áp dụng.

  12. Khi áp dụng Bảng giá nêu tại các Phụ lục 1, 2, 3 và 4 trong các trường hợp quy định tại Điều 2 ca Quyết định này, tùy từng trường hợp cụ thể, cần phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của Chính phủ, các bộ ngành và UBND tỉnh đối với lĩnh vực đó.

  13. Đối với đơn giá đền bù các loại mồ mả quy định tại Phụ lục 3 của Quy định này, đã bao gồm các chi phí nêu tại phần ghi chú trong bảng giá. Trong trường hp phát sinh một số chi phí khác liên quan đến phong tục tập quán của từng vùng thì chủ đầu tư dự án lập dự toán riêng (nếu cần thiết) gửi về Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

  14. Trong quá trình áp dụng Bảng giá quy định tại Điều 1 của Quyết định này, nếu phát sinh vướng mc đnghị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền./.

Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group