Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

VĂN BẢN XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ TIÊU CHÍ CỦA BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số: 342/QĐ-TTg

  Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

   

  QUYẾT ĐỊNH

  SỬA ĐỔI MỘT SỐ TIÊU CHÍ CỦA BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 ca Chính phủ ban hành Chương trình hành động ca Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

  Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 ca Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Sửa đổi 05 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 ca Thủ tướng Chính ph như sau:

  1. Tiêu chí số 07 về chợ nông thôn được sửa đổi như sau:

  “Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định”.

  2. Tiêu chí số 10 về thu nhập được sửa đổi như sau:

  a) Nội dung tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người).

  b) Chỉ tiêu chung cho cả nước:

  - Năm 2012: Đạt 18 triệu đồng/người;

  - Đến năm 2015: Đạt 26 triệu đồng/người;

  - Đến năm 2020: Đạt 44 triệu đồng/người.

  c) Chtiêu cụ thể cho các vùng (theo phụ lục đính kèm). Chỉ tiêu cụ thể đạt chuẩn theo từng năm giữa các giai đoạn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Bộ Kế hoạch và Đu tư hướng dn chi tiết.

  d) Các xã thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP được áp dụng mức của vùng Trung du miền núi phía Bắc.

  đ) Các xã đạt chuẩn phải có tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của xã không thấp hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người tối thiểu khu vực nông thôn của vùng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết và công bố.

  3. Tiêu chí số 12 về cơ cấu lao động được sửa đổi như sau:

  a) Tên tiêu chí: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên;

  b) Nội dung tiêu chí: Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động.

  c) Chỉ tiêu chung và từng vùng: đạt từ 90% trở lên;

  4. Tiêu chí số 14 về giáo dục được sửa đổi như sau:

  “14.1 Phổ cập giáo dục trung học cơ s”.

  5. Tiêu chí số 15 về y tế được sửa đổi như sau:

  a) Nội dung: “15.1 Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế

  b) Chỉ tiêu chung cho cả nước: đạt từ 70% trở lên;

  c) Chỉ tiêu cụ thể cho các vùng: Đạt.

  Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí cho phù hợp; ban hành tiêu chuẩn chuyên ngành và hướng dẫn việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn đối với từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế các tiêu chí tương ứng của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

  Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
  - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  -
  Ủy ban Trung ương
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: Văn thư, KTN (3b).

  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG

  Vũ Văn Ninh

   

  NỘI DUNG SỬA ĐỔI 05 TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

  A. XÃ NÔNG THÔN MỚI

  TT

  Tên tiêu chí

  Nội dung tiêu chí

  Chỉ tiêu chung

  Chỉ tiêu theo vùng

  TDMN phía Bc

  Đồng bằng sông Hồng

  Bắc Trung bộ

  Duyên hải Nam TB

   

  Tây Nguyên

  Đông Nam bộ

  ĐB Sông Cửu Long

  7

  Chợ nông thôn

  Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  10

  Thu nhập

  Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/ người)

  Năm 2012

  18

  13

  20

  13

  16

  16

  24

  20

  Đến năm 2015

  26

  18

  29

  18

  23

  23

  34

  29

  Đến năm 2020

  44

  35

  49

  35

  40

  40

  58

  49

  12

  Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

  Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động

  90%

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  14

  Giáo dục

  14.1. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  15

  Y tế

  15.1 Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế

  70%

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

  Đạt

   

Tin khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group